اخرین محصولات ثبت شده

مبانی نظری حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد(EMDR) - ادبیات پژوهشی حساسیت زدایی با حرکات چشم

مبانی نظری حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد(EMDR) ؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری آموزش حل مساله- ادبیات پژوهشی آموزش حل مساله

مبانی نظری آموزش حل مساله؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری تنهایی وجودی- ادبیات پژوهشی تنهایی وجودی

مبانی نظری تنهایی وجودی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری رقابت طلبی- ادبیات پژوهشی رقابت طلبی

مبانی نظری رقابت طلبی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری معنادرمانی- ادبیات پژوهشی معنادرمانی

مبانی نظری معنادرمانی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد- ادبیات پژوهشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری روایت درمانی- ادبیات پژوهشی روایت درمانی

مبانی نظری روایت درمانی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری فرزندپروری مثبت- ادبیات پژوهشی فرزندپروری مثبت

مبانی نظری فرزندپروری مثبت؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری اختلال دوقطبی - ادبیات پژوهشی اختلال دوقطبی

مبانی نظری اختلال دوقطبی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری سازگاری زناشویی- ادبیات پژوهشی سازگاری زناشویی

مبانی نظری سازگاری زناشویی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری سازگاری- ادبیات پژوهشی سازگاری

مبانی نظری سازگاری؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری آموزش روانی- ادبیات پژوهشی آموزش روانی

مبانی نظری آموزش روانی؛ همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهAPA

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل